Download algemene voorwaarden

Eastpro Sporting Goods

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Eastpro Sporting Goods : de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Eastpro Sporting Goods gevestigd aan de Onlandhorst 77 te Enschede. De klant: de wederpartij van Eastpro Sporting Goods . De overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Eastpro Sporting Goods .

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Eastpro Sporting Goods en de klant waarop Eastpro Sporting Goods deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e‐mail) is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Eastpro Sporting Goods , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Eastpro Sporting Goods en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 De door Eastpro Sporting Goods gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 2 maanden na de dagtekening van de offerte. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Eastpro Sporting Goods opgegeven hoeveelheden en eisen en andere gegevens waarop Eastpro Sporting Goods haar aanbieding baseert.

3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Eastpro Sporting Goods daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Eastpro Sporting Goods anders aangeeft.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Eastpro Sporting Goods niet tot het leveren van een gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6 Het is niet toegestaan om kopieën te maken van een door Eastpro Sporting Goods opgestelde offerte en de daarbij behorende bescheiden.

3.7 Eastpro Sporting Goods heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending naar een klant niet zijnde een natuurlijk persoon geschiedt na vooruitbetaling van het factuurbedrag, in welk geval de klant dienovereenkomstig wordt ingelicht.

3.8 Eastpro Sporting Goods heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde zaken slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Eastpro Sporting Goods zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Eastpro Sporting Goods het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Eastpro Sporting Goods aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, aan Eastpro Sporting Goods ter beschikking worden gesteld. Indien dit niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken geschiedt, heeft Eastpro Sporting Goods het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

4.4 De klant vrijwaart Eastpro Sporting Goods voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

 

Artikel 5 Levering

5.1 Is voor de levering een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer als een fatale termijn te beschouwen. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Eastpro Sporting Goods derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Eastpro Sporting Goods dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.2 In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Eastpro Sporting Goods ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijk gebeurtenis werd overschreden.

5.3 De klant is verplicht de geleverde zaken in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontsta¬ne kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.

5.4 De wijze van verpakken en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal worden door Eastpro Sporting Goods bepaald.

5.5 Het in gedeelten zenden van zaken door Eastpro Sporting Goods is, na goed overleg vooraf toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.

5.6 Indien Eastpro Sporting Goods aan de klant monsters ter beschikking stelt, mag de klant de monsters binnen 30 dagen na ontvangst onbeschadigd en in de originele verpakking retourneren waarna de factuur gecrediteerd wordt.

 

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van levering daardoor worden beïnvloed. Eastpro Sporting Goods zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Eastpro Sporting Goods de klant hierover van tevoren inlichten.

6.4 In afwijking van lid 3 van dit artikel zal Eastpro Sporting Goods geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Eastpro Sporting Goods kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7 Prijs

7.1 Voor Eastpro Sporting Goods is de prijs gebaseerd op de euro. Indien facturering desondanks plaatsvindt in een andere valuta en tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering een koerswijziging is opgetreden, zal Eastpro Sporting Goods gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke prijs.

7.2 De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW in euro en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren. Indien zich tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde kostenfactoren, is Eastpro Sporting Goods gerechtigd tot herziening van de oorspronkelijke prijs.

7.3 Indien de oorspronkelijke prijs ingevolgde lid 1 en/of lid 2 van dit artikel wordt verhoogd met meer dan 5%, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk of elektronisch te geschieden binnen 5 werkdagen nadat Eastpro Sporting Goods de klant van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

 

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Eastpro Sporting Goods aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Nalatigheid van de klant ter zake van het afnemen van zaken, laat de betalingsverplichting onverlet.

8.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, dan is de klant wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Eastpro Sporting Goods de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

8.3 Door de klant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al ver¬meldt de klant dat de voldoening betrek¬king heeft op een latere factuur, en alle lopende rente.

8.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Eastpro Sporting Goods op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door Eastpro Sporting Goods geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Eastpro Sporting Goods totdat de klant alle verplichtingen uit de met Eastpro Sporting Goods gesloten overeenkomst is nagekomen.

9.2 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Eastpro Sporting Goods zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9.4 De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings‐ en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

9.5 Door Eastpro Sporting Goods geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

9.6 Voor het geval dat Eastpro Sporting Goods haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Eastpro Sporting Goods of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Eastpro Sporting Goods zich bevinden en die zaken terug te nemen.

9.7 Indien de klant met de betaling in gebreke is en Eastpro Sporting Goods deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de klant.

9.8 Eastpro Sporting Goods kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Eastpro Sporting Goods verschuldigde bedragen betaald heeft.

 

Artikel 10 Klachtenregeling

10.1 De klant is verplicht na ontvangst van de geleverde zaak deze te controleren en zichtbare gebreken binnen 10 werkdagen schriftelijk of elektronisch te melden.

10.2 Onzichtbare gebreken en/of overige klachten over de door Eastpro Sporting Goods geleverde zaken moeten door de klant uiterlijk binnen 1 maand nadat de klant het gebrek ontdekt heeft of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, aan Eastpro Sporting Goods ter kennis zijn gebracht, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.

10.3 Door Eastpro Sporting Goods als ondeugdelijk erkende zaken zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. Eastpro Sporting Goods zal slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

10.4 Geleverde zaken worden niet als ondeugdelijk erkend, indien de gebreken zijn ontstaan ten gevolge van: a. normale slijtage; b. ondeskundige behandeling; c. ondeskundige toepassing; d. het nalaten van deugdelijk onderhoud; e. het gebruik voor doeleinden, welke buiten het normale gebruik van deze zaken vallen.

10.5 Terugzending mag slechts geschieden na goedkeuring van Eastpro Sporting Goods , doch is voor rekening en risico van de klant en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

10.6 Een klacht schort de verplichting van de klant voortvloeiende uit enige met Eastpro Sporting Goods gesloten overeenkomst niet op.

 

Artikel 11 Ontbinding

11.1 Eastpro Sporting Goods is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; b. na het sluiten van de overeenkomst Eastpro Sporting Goods ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen heeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; c. de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

11.2 Voorts is Eastpro Sporting Goods bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Eastpro Sporting Goods op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Eastpro Sporting Goods de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

11.4 Eastpro Sporting Goods behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Indien Eastpro Sporting Goods aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

12.2 Eastpro Sporting Goods is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Eastpro Sporting Goods is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Eastpro Sporting Goods kenbaar behoorde te zijn.

12.3 Eastpro Sporting Goods is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met de geleverde zaak, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik. 12.3 In geen geval is Eastpro Sporting Goods aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant de geleverde zaken heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

12.4 Indien de klant zaken, waaromtrent Eastpro Sporting Goods hem onder opgave van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is de klant verplicht Eastpro Sporting Goods te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door, of in verband met door Eastpro Sporting Goods aan de klant geleverde zaken.

12.5 Indien Eastpro Sporting Goods aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Eastpro Sporting Goods in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

12.6 Eastpro Sporting Goods is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.7 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Eastpro Sporting Goods of diens ondergeschikten.

12.8 Alle aanspraken jegens Eastpro Sporting Goods die niet binnen een jaar hun ontstaan schriftelijk bij Eastpro Sporting Goods zijn ingediend, vervallen door verjaring met dien verstande dat voor natuurlijke personen een verjaringstermijn geldt van 2 jaren.

 

Artikel 13 Vrijwaringen

De klant vrijwaart Eastpro Sporting Goods voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 14 Risico‐overgang

Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 15 Overmacht

15.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Eastpro Sporting Goods liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de zaken; verlies of beschadigingen van zaken bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Eastpro Sporting Goods door diens leveranciers; ex‐ en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Eastpro Sporting Goods of van diens leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Eastpro Sporting Goods of diens leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

15.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal Eastpro Sporting Goods niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering, zoals overeengekomen, zal de overeenkomst beschouwd worden als geannuleerd, dan wel als te zijn ontbonden. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Eastpro Sporting Goods als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

15.3 Eastpro Sporting Goods heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Eastpro Sporting Goods haar verplichtingen had moeten nakomen. 15.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.5 Voor zover Eastpro Sporting Goods ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Eastpro Sporting Goods gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 16 Geheimhouding

16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

16.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Eastpro Sporting Goods gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Eastpro Sporting Goods zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Eastpro Sporting Goods niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 17 Intellectuele eigendom

17.1 Alle door Eastpro Sporting Goods verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Eastpro Sporting Goods worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

17.2 Eastpro Sporting Goods behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 18 Monsters en modellen

Is aan de klant een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.


Artikel 19 Garantie

Eastpro heeft van alle leveranciers de garantiebepalingen gekregen. Wij zijn genoodzaakt ons hier aan te houden. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.

Knuppels:
Onze leveranciers geven buiten Amerika geen garantie op knuppels. Eastpro geeft als service 1 maand garantie op het scheuren, breken en het ontstaan van deuken. Na deze periode kan er geen garantie meer worden gegeven. Er is geen garantie op houten knuppels.

Handschoenen:
3 Maanden garantie op scheuren e.d. Dit geldt alleen voor lederen handschoenen. Kapotte veters vallen niet onder de garantie.

Schoenen:
1 Maand op fabrieksfouten. Dit kan zijn: afgebroken spikes of gescheurde zolen. Kapotte neuzen, "gespikete" schoenen, slijtage e.d. vallen niet onder de garantie.

Slaghandschoentjes:
1 Maand alleen op fabrieksfouten.

Kleding:
1 Maand op ritsen en knopen.

 
Artikel 20 Slotbepalingen

20.1 Eastpro Sporting Goods behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Eastpro Sporting Goods zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.

20.2 Indien de klant de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de klant.

20.3 De rechter in de vestigingsplaats van Eastpro Sporting Goods is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Eastpro Sporting Goods het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Indien Eastpro Sporting Goods een beroep doet op deze bepaling, heeft de klant zijnde een natuurlijk persoon de bevoegdheid binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

20.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

20.5 Op elke overeenkomst tussen Eastpro Sporting Goods en de klant is Nederlands recht van toepassing.